zurück                    Übersicht                     weiter

Familienfoto
v.l.n.r.: Cibetka z Nedosinskeho haje, Jilji z Nedosinskeho haje, Hugo vom Nordender Rosengrund